PNDR-LEADER 2014-2020

IMPORTANT! CLARIFICĂRI PRIVIND DEPUNEREA LA GAL

Solicitantul va depune Cererea de Finanţare cu anexele tehnice şi administrative ataşate, la secretariatul GAL, în trei exemplare pe suport de hârtie, după cum urmează:
    2 exemplare semnate  în original  și în care se va aplica ștampila “conform cu originalul” doar pe copiile documentelor originale  din exemplarul care va rămâne la solicitant
    Un exemplar în original - conținând toate documentele în original (care se va restitui solicitantului după verificarea conformității).

DOSARELE VOR CONȚINE OBLIGATORIU ÎN FORMA ORIGINALĂ, următoarele documente:
    Cererea de finanțare
    Plan de Afaceri / Studiu de fezabilitate/ DALI
    Declarații pe propria răspundere, Raportul  asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă

IMPORTANT!! Solicitantul va semna fiecare pagină, în original, în partea dreapta sus.

Dosarele vor fi scanate, DUPĂ UNUL DIN CELE DOUĂ EXEMPLARE CARE VOR FI DEPUSE LA GAL, pe capitole conform opisului din Cererea de finanțare.
CD-ul va conține și forma editabilă a cererii de finanțare.


C a l e n d a r u l   m a s u r i l o r


MASURA 1 – DOBANDIREA DE CUNOSTINTE INOVATOARE IN PRODUCTIE, MANAGEMENT SI MARKETING

MASURA 2 – INVESTITII IN EXPLOATATII AGRICOLE

MASURA 3 – Sprijin pentru forme asociative

MASURA 4 – DEZVOLTAREA DE AFACERI AGRICOLE NOI

MASURA 5 – Scheme de calitate – acțiuni premergătoare

MASURA 6 – PROCESAREA PRODUSELOR AGRICOLE

MASURA 7a – Tranzitie FEADR

 
 

MASURA 8 – INVESTITII DE DEZVOLTARE DE INTERES LOCAL

MASURA 9 – INVESTITII SOCIALE SI EDUCATIONALE

MASURA 10 – INTEGRAREA MINORITATILOR LOCALE SI A GRUPURILOR DEFAVORIZATE

MASURA 11 – INVESTITII PENTRU ASIGURAREA DE INTERNET DE BANDA LARGA