Microregiunea „Movila lui Burcel Vaslui Nord” este formată din 15 comune, din care 14 comune din județul Vaslui și 1 comună din județul Iasi, acestea înglobând un număr de 64 sate.
Comunele partenere ale teritoriului sunt: Bălteni, Boțești, Cozmești, Ferești, Miclești, Oșești, Rafaila, Solești, Ștefan cel Mare, Tanacu, Todirești, Văleni, Vulturești, Zăpodeni din județul Vaslui și comuna Dolhești din județul Iasi. Suprafața microregiunii este de 731,80 kmp, iar populația se cifrează la 39.956 locuitori, rezultând o densitate a populației de 54,60/kmp.
Teritoriul este amplasat în partea de Nord a judeţului Vaslui, cu următoarele vecinătăți: La est - comunele Olteneşti, Tătărăni şi Bunesti – Avereşti; La sud - comuna Muntenii de Sus și municipiul Vaslui; La vest - comunele Pușcaşi, Laza, Deleşti, Ivănești, Pungeşti, Gârceni, Dumeşti; La nord - comunele Rebricea, Dănești, Codăeşti, oraşul Negreşti şi comuna Ciorteşti.
Distanțele între sediul GAL, din comuna Ștefan cel Mare și cele mai apropiate centre urbane sunt: Vaslui – 15 km, Negrești – 22 km, Iași - 53 km, Roman – 71 km. Distanța medie între sediul GAL și comunele partenere este de 24.3 km.
Relieful microregiunii este caracterizat de formaţiuni deluroase, aparţinând Podişului Central Moldovenesc. Inălțimea maximă în teritoriu este de 425 m (comuna Miclești). Pantele dealurilor sunt totuși relativ line, propice practicării agriculturii, dar în acelaşi timp expuse totuşi riscului de eroziune și degradare. Zona de câmpie se află în în luncile râurilor.Teritoriul microregiunii este străbătut de albia majoră a râului Bârlad şi de albia majoră a pârâului Vasluieț.
Clima microregiunii este temperat continentală, temperatura medie anuală a aerului este de 8,5-9,70C , iar cantitatea medie anuală de precipitaţii atmosferice este de 450-600 mm/m2. , ceea ce ne încadrează în categoria de regiune predispusă la secetă.
Solurile prezente sunt predominant cele din grupa cenuşii de pădure, brune și brune podzolite și mai puțin din grupa cernoziomurilor tipice şi levigate. Potenţialul productiv al acestora – asimilat zonei deluroase – este în general moderat, solul necesitând amendamente.
Vegetația naturală are caracter predominant silvostepic natural şi antropic, precum și silvic în zonele de deal. In zonele împădurite se regăsesc în general specii de foioase (fag, carpen, stejar, gorun, frasin şi tei).
Resursele naturale în microregiunea Movila lui Burcel, ca şi în restul judeţului Vaslui, sunt nesemnificative. In ultima perioadă s-au efectuat o serie de studii şi măsurători în comunele Oşeşti, Vultureşti, Ştefan cel Mare, Micleşti, Soleşti şi Tanacu pentru a pune în valoare potenţialul eolian.
Patrimoniul de mediu. Pe teritoriul microregiunii Movila lui Burcel Vaslui Nord, conform datelor extrase din Anexa „Lista ariilor naturale protejate Natura 2000”, se regăsește o suprafață totală de 22.69 ha, în cadrul siturilor de importanță comunitară (SCI) :

  • Pădurea Bălteni-Hârboanca (ROSCI0158) – 4,79 ha - pe teritoriul comunelor Bălteni și Stefan cel Mare
  • Coasta Rupturile Tanacu (ROSCI0041) – 3,28 ha – pe teritoriul comunei Tanacu
  • Oșești-Bârzești (ROSCI0330) – 14,49 ha – pe teritoriul comunelor Oșești, Cozmești, Vulturești și Ștefan cel Mare
  • Movila lui Burcel (ROSCI0117) – 0,13 ha – pe teritoriul comunei Miclești

De asemenea, în teritoriu se regăsește o suprafață de 56,54 ha, protejată în cadrul ariilor de protecție speciala avifaunistică (SPA) - (anexa 2, pag.183-184): Pădurea Miclești (ROSPA0096) – 56.54 ha - pe teritoriul comunelor Miclești, Boțești și Dolhești, din județul Iași.
Patrimoniul arhitectural şi cultural. Microregiunea MOVILA LUI BURCEL dispune de câteva situri arheologice în comunele Todireşti și Micleşti, dintre care cele din zona Todireşti sunt datate începând cu epoca bronzului și până în sec X. Este vorba de urme de locuire identificate și fişate, ale căror obiecte reperate sunt expuse în muzeul şcolii din Todireşti și la Muzeul Judeţean Vaslui. In teritoriu se regăsesc 19 biserici de lemn încă bine conservate și 2 mănăstiri, cu o vechime de peste două secole, precum și alte câteva obiective istorice (conacul Rosetti-Solescu, conacul Lambrino, conacul Dimachi-Arghiropol). In fiecare comună funcționeaza cămine/centre culturale, în care își desfășoară activitatea formații de muzică și dansuri populare, formații de fanfară, asociații păstrătoare ale tradițiilor locale, ale meșteșugurilor (mai cu seamă în comunele Solești, Todirești, Zăpodeni, Vulturești, Cozmești, Oșești, Bălteni, Dolhești).
Fundația World Vision Romania s-a implicat în revigorarea meșteșugurilor tradiționale, mai ales în comunele Vulturești, Todirești, Rafaila, unde s-au înființat asociații de meșteșugari. In cursul acțiunilor de animare, au fost identificate inițiative de proiecte atât din partea administrației locale, cât și a solicitanților privați (forme asociative).
Căile rutiere principale care străbat şi leagă comunele din această microregiune sunt DN24 Tecuci-Iaşi-Sculeni, care tranzitează întreg judeţul, pe ruta Tutova-Bârlad-Crasna-Vaslui-Văleni-Soleşti-Micleşti–Iaşi și DN15D Vaslui-Roman, pe ruta Vaslui-Zăpodeni-Ştefan cel Mare-Vultureşti-Todireşti-Roman, jud. Neamt, din care se desprinde DJ248 Vulturești-Iași.
La acestea se adaugă drumurile judeţene de acces către fiecare comună, a caror stare este în prezent precară, cu mențiunea că spre comunele Rafaila și Ferești, drumurile județene sunt doar pietruite și degradate.
Drumurile sătești sunt doar de pământ si piatra, ceea ce crează dificultăți enorme de acces, în condiții de ploaie.
Transportul feroviar este reprezentat de calea ferată Bucureşti–Tecuci-Vaslui- Buhăeşti - Iaşi, cu ramificaţie în calea ferată secundară Buhăieşti-Rafaila-Negreşti– Roman.
Economie. Profilul economic al microregiunii este agrar, determinat de potențialul agricol preponderent.
Terenurile agricole în teritoriul Movila lui Burcel se află în zona de deal şi câmpie, agricultura care se practică fiind în mare parte o agricultură de semisubzistenţă.
Populaţie – demografie. Conform datelor oficiale furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Vaslui și Iași, la Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor din anul 2011, populaţia în teritoriul microregiunii „Movila lui Burcel Vaslui Nord” este de 39.956. Raportată la suprafaţa teritoriului de 731.80 km2, rezultă o densitate de 54,60 locuitori/km2.

harta GAL Burcel